Celem robót ziemnych jest przygotowanie podłoża dla posadowienia budynku lub budowli, zmiana ukształtowania powierzchni terenu. Prace te są najczęściej wykonywane pryz pomocy koparko-ładowarek, mecalaca, spycharek, minikoparek. Niektóre definicje podają, że „roboty ziemne obejmują: odspojenie od calizny, wydobycie odspojonego materiału zwanego urobkiem, transport urobku, układanie i zagęszczanie masy ziemnej.”

Oprócz ww. prac pod budynki i budowle wyróżnia się też prace ziemne pod niwelacji terenu, makroniwelację terenu,  przygotowaniu dróg dojazdowych, wykopy pod wodociągi, kable oraz kanalizację, zagęszczanie gruntu, wymianę gruntu.